Ogólne Warunki Handlowe


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH“) regulują prawa i obowiązki związane z zakupem towarów w sklepie internetowym: www.sportega.pl i stanowią one integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym (operatorem sklepu internetowego) a Kupującym. Zawierając umowę sprzedaży, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszymi OWH i wyraża zgodę na ich obowiązywanie.

2. Niniejsze OWH obowiązują od 1. 3. 2024.

 

II. Definicje pojęć

1. Sklep – sklep internetowy Sprzedającego dostępny jest pod adresem: www.sportega.pl

2. Sprzedający – spółka handlowa Sportega s.r.o., Cechynska 16, CZ-60200 Brno, Republika Czeska, zarejestrowany w sekcji C, pozycja 44355 w Sądzie Rejestrowym w Brnie, Kierownik sklepu: Josef Mech, Martin Dosek, NIP: 26904241. Sprzedający jest aktualnie operatorem sklepu internetowego.

3. Kupujący – to Konsument lub Przedsiębiorca, który zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W przypadku, w którym Kupujący podczas zawierania umowy wskaże swój numer NIP, poczytywany jest on jako przedsiębiorca w rozumieniu niniejszych OWH i znajdą do niego zastosowanie przepisy dot. przedsiębiorców.

6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup towaru.

7. Umowa konsumencka – umowa sprzedaży, umowa o dzieło lub inne umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jeżeli stronami umowy jest z jednej strony Konsument, a z drugiej Sprzedający.

8. Towar - produkty, które Sprzedający oferuje do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

9. Kurier – przewoźnik zapewniający transport towaru od Sprzedającego do Kupującego na podstawie umowy zawartej i łączącej go ze Sprzedającym;

10. Dni robocze – dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót, niedziel, oraz dni, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi stanowią dni ustawowo wolne od pracy;

11. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

12. Kod rabatowy – kombinacja liter oraz cyfr, która po wprowadzeniu do właściwego pola w koszyku spowoduje naliczenie Kupującemu zniżki na towar. Kody rabatowe są udostępniane w ramach akcji promocyjnych lub przesyłane e-mailem.

13. Bon podarunkowy – kupon rabatowy zakupiony za pośrednictwem sklepu internetowego w formie papierowej, albo elektronicznej. Zawiera on kod, którego wprowadzenie do właściwego pola w koszyku pozwala na odliczenie wartości na nim wskazanej od wysokości zakupów dokonanych przez Kupujacego.

14. Wymiana oraz zwrot za pośrednictwem sklepu internetowego – łatwy sposób zwrotu towaru z jednoczesną możliwością rezerwacji nowego towaru za pośrednictwem formularza online znajdującego się na stronie internetowej sklepu.

15. Recenzje – wszystkie recenzje na Sportega.pl pochodzą od zweryfikowanych kupujących. Każdy Kupujący na adres e-mail podany przy zamówieniu otrzyma unikalny link do wystawienia recenzji konkretnego zakupionego towaru lub usługi. Dla jednego zakupionego produktu można wystawić tylko jedną opinię. Po przesłaniu recenzji link jest dezaktywowany.

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Propozycję zawarcia umowy sprzedaży (ofertę) stanowi towar zamieszczony na stronie internetowej sklepu, umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, następnie potwierdzonego przez Sprzedającego. Kupujący, składając zamówienie, potwierdza, iż akceptuje on niniejsze OWH. 

2. Towar zamieszczony w sklepie internetowym oznaczony jest nazwą i zaopatrzony jest opisem słownym zawierającym informacje na temat użytych materiałów oraz jego właściwości z tym, że jeżeli towar ten jest produkowany w różnych rozmiarach i kolorach, Kupujący ma możliwość także dokonania wyboru rozmiaru oraz koloru towaru zanim zostanie przez niego dodany do „koszyka”.

3. Kupujący dokona wyboru towaru, w tym także jego koloru, rozmiaru oraz dalszych jego właściwości, o ile jest to możliwe, a następnie umieści towar w koszyku w ten sposób, że wybierze przycisk „dodaj do koszyka” („do koszyka” albo przycisk z symbolem koszyka). W ramach procesu zamówienia Kupujący ma możliwość powrotu do poszczególnych jego etapów celem sprawdzenia oraz poprawy błędów w zamówieniu.

4. Dopóki Kupujący nie zakończy procesu składania zamówienia i nie wybierze przycisku „Złóż zamówienie”, na skutek czego zamówienie staje się wiążące, ma on możliwość na każdym jego etapie wycofać się od jego złożenia w ten sposób, że przerwie on realizację wyżej opisanych kroków oraz opuści stronę internetową sklepu, za pośrednictwem której zmierzał on do jego złożenia.

5. Po wysłaniu wiążącego zamówienia towaru, Kupujący otrzyma na podany przez niego w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zamówienia, które będzie zawierało numer zamówienia oraz podsumowanie istotnych szczegółów zawartej umowy sprzedaży.

6. W związku ze złożonym zamówieniem Sprzedający może nawiązać kontakt telefoniczny z Kupującym pod numerem telefonu wskazanym przez niego podczas składania zamówienia w celach dotyczących realizacji zawartej umowy sprzedaży.

7. Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim.

8. Złożone zamówienie przez Kupującego od momentu jego potwierdzenia stanowi umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i jest ona archwizowana celem jej realizacji oraz dalszej ewidencji, a także jest ona dostępna dla Kupującego po zalogowaniu się przez niego do konta użytkownika. Kupujący, będący jednocześnie Konsumentem, ma prawo rozwiązać zawartą umowę sprzedaży bez jakichkolwiek konsekwencji aż do momentu wysłania towaru. O zamiarze rozwiązania umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź też telefonicznie. Zamówienie może być zmieniane lub korygowane aż do momentu przekazania towaru do wysyłki, za wyjątkiem zmian dotyczących formy płatności, których można dokonać tylko i wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedającego. 

9. Kupujący ma możliwość zakupu dodatkowych usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach procesu zamówienia. Te dodatkowe usługi to:

 • „Przedłużony termin zwrotu“ oznacza usługę, której zakup przedłuża okres odstąpienia od umowy sprzedaży poza okres określony w artykule VIII.1. niniejszych OWU. Konkretny okres, o który przedłuża się okres odstąpienia od umowy, jest podany w opisie tej usługi w ramach procesu zamawiania przy jej zakupie.
 • „Ekspresowy zwrot pieniędzy“ to usługa, w ramach której sprzedawca zapewnia kupującego, że w przypadku zwrotu towaru z powodu odstąpienia od umowy lub z innego powodu, kupującemu zostanie zapewniona usługa specjalna, polegająca na priorytetowym rozpatrzeniu takiego zwrotu i zwróceniu kupującemu ceny zakupu towaru.

Usługi dodatkowe są zamawiane jako odrębne usługi poza zakres towaru. Cena usługi dodatkowej podana jest w zamówieniu i jest opłacana razem z towarem. Usługi dodatkowe ze względu na swój charakter są realizowane w momencie pakowania i wysyłki towaru, a zatem ich realizacja może nastąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia w zakresie usług dodatkowych, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług dodatkowych. Usługi dodatkowe nie są dostępne dla przedsiębiorców.

 

IV. Cena

1. Ceny poszczególnych towarów i usług podane na stronach internetowych sklepu zawierają podatek od towarów i usług (VAT), a także wszelkie inne opłaty przewidziane na mocy innych przepisów lub inne należności pieniężne. Koszt dostawy towaru zróżnicowany jest w zależności od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu uiszczenia należności za towar.

2. Cena towaru podana dla danego towaru w momencie składania zamówienia jest ceną wiążącą zarówno dla Sprzedającego jak też dla Kupującego i po złożeniu zamówienia nie ulegnie ona zmianie nawet w sytuacji, kiedy Sprzedający później zmieni wysokość ceny danego towaru, bądź też towar ten zostanie objęty akcją promocyjną. W przypadku wymiany tego samego rodzaju towaru na inny rozmiar, Kupujący zapłaci taką samą cenę jak przy pierwotnym zamówieniu. W przypadku, gdy Kupujący żąda wymiany na inny rodzaj towaru, obowiązuje cena towaru zgodnie z aktualnym cennikiem, a Kupującemu nie przysługuje prawo do zniżki, zniżki w ramach Sportega, bądź też wykorzystania kodu rabatowego, z którego korzystał podczas składania pierwotnego zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen zakupu towarów, oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, a także do organizowania akcji promocyjnych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Sprzedający zapewnia różne rodzaje rabatów (lojalnościowe, ilościowe, z wykorzystaniem kodów rabatowych itp.). Każdy rabat można wykorzystać tylko raz, chyba że Sprzedający w sposób wyraźny wskazał inaczej. W przypadku wielokrotnego użycia lub w przypadku, gdy rabat zostanie wykorzystany niezgodnie z regulaminem rabatu lub promocji, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia takiego rabatu. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany i będzie miał możliwość złożenia zamówienia bez rabatu.

Bon podarunkowy. Bon podarunkowy jest niepodzielny tzn. cała wskazana na nim wartość musi zostać wykorzystana w ramach jednego zamówienia. W przypadku, że bon podarunkowy przewyższa swoją wartością wysokość danego zamówienia, różnica nie podlega zwrotowi, ani w postaci nowo wydanego bonu podarunkowego, ani w postaci środków pieniężnych. Podobnie, bon podarunkowy nie ulega wymianie na środki pieniężne. W ramach jednego zamówienia można wykorzystać maksymalnie 5 bonów podarunkowych.

Kod Rabatowy. W jednym zamówieniu można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego. Podczas zakupu bonu podarunkowego nie można korzystać z kodów rabatowych. 

W przypadku zwrotu towaru objętego zamówieniem, na które został wykorzystany kupon rabatowy lub kwota z Sportega, cena zostanie zwrócona po odliczeniu rabatu. Ważność kuponów rabatowych dostępnych dla członków programu lojalnościowego jest ograniczona czasowo i można je wykorzystać tylko do określonej daty. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru ważność kuponu rabatowego nie podlega przywróceniu.

 

V. Cena oraz sposoby płatności

1. Płatności dokonywane są w złotych polskich.

2. Kupujący podczas składania zamówienia może dokonać wyboru jednego z następujących sposobów płatności:

 • Płatność za pobraniem: przy odbiorze przesyłki; płatność kartą lub gotówką.
 • Płatność z góry (bezgotówkowa forma płatności): za pośrednictwem platformy płatniczej lub kartą płatniczą; płatność przelewem.

3. Wybrany wcześniej sposób płatności po złożeniu zamówienia można zmienić tylko za zgodą Sprzedającego.

4. Informacje na temat poszczególnych sposobów oraz metod płatności można znaleźć w zakładce https://www.sportega.pl/s/transport-108 i https://www.sportega.pl/s/p%C5%82atno%C5%9B%C4%87-210.

 

VI. Warunki dostawy

1. Towar dostarczany jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający, zgodnie z zawartą umową sprzedaży, zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru wraz ze wszystkimi jego częściami oraz akcesoriami. Kupujący, składając zamówienie, może dokonać wyboru jednego z następujących sposobów doręczenia:

 • Przysyłki kurierskiej pod adres wskazany przez niego w złożonym zamówieniu;
 • Odbióru osobistego w jednym z punktów partnerskich.

Obowiązek Sprzedającego w postaci dostawy towaru uznaje się za spełniony w momencie, gdy Kupujący będzie mógł zapoznać się z towarem w miejscu jego dostawy, o czym zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku, że Sprzedający ma wysłać towar celem jego dostarczenia Kupującemu – przedsiębiorcy przekaże go kurierowi oraz umożliwi Kupującemu dochodzenie praw wynikających z zawartej umowy dostawy wobec kuriera. Dostawa towaru Kupującemu – Konsumentowi następuje z chwilą wydania mu towaru przez kuriera.

3. W przypadku, gdy towar zamówiony przez Kupującego znajduje się w magazynie, Sprzedawca wyśle towar Kupującemu przeciętnie w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku, gdy Kupujący dokona wyboru płatności w formie bezgotówkowej, towar wysyłany jest przeciętnie w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty środków finansowych na koncie bankowym Sprzedającego.

4. Terminy dostaw towaru podane są na stronie internetowej sklepu i mają one charakter informacyjny. Uzależnione są one od przewidywanych terminów dostawy firm kurierskich. 

5. Koszty wysyłki i opakowania, których wyboru dokonał Kupujący w trakcie składania zamówienia, ponosi Kupujący zgodnie z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego. Koszty związane z dostawą towaru, jak też informacje dotyczące sposobu wysyłki towaru dostępne są na stronie internetowej sklepu Sprzedającego w zakładce: 

 

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży oraz rozwiązanie umowy sprzedaży za porozumieniem stron

1. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kupującym w sytuacji, gdy dany towar nie jest już produkowany lub dostarczany Sprzedającemu, a także w przypadku oczywistego błędu w cenie towaru (tj. ceny, której wysokość w sposób rażący odbiega od ceny za dany typ/rodzaj towaru).

2. Sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy Kupujący nie zrealizuje płatności w formie bezgotówkowej w terminie 1 dnia roboczego liczonego od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Kupujący – przedsiębiorca może w dowolnym momencie od zawarcia umowy sprzedaży do momentu wysyłki towaru zwrócić się do Sprzedającego celem rozwiązania umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie rozwiązania za porozumieniem stron w momencie, kiedy Sprzedający zatwierdzi jej rozwiązanie.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego będącego konsumentem

1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta (t.j. ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem sprzedającego bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonym od dnia doręczenia mu towaru, względnie od odebrania ostatniej jego części, jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest więcej rodzajów towaru albo towar składa się z kilku części. Oprócz powyżej przysługującego uprawnienia wynikającego z ustawy, Sprzedający udziela konsumentowi możliwość zwrotu bądź też wymiany zakupionego przez niego towaru w wydłużonym terminie do 30 dni, liczonym od odebrania przez niego towaru.

2. Procedura odstąpienia od umowy:

 • Nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania towaru należy wysłać Sprzedającemu wiadomość zawierającą oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący może to zrobić za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej https://www.sportega.pl/s/jak-post%C4%99powac-w-przypadku-reklamacji-111.  
 • Kupujący jest zobowiązany do przesłania towaru, jeśli to możliwe, wraz z listem przewozowym lub innym dokumentem potwierdzającym złożone zamówienie (aby umozliwić identyfikację produktów i umowy sprzedaży), do sprzedającego i to bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni, liczonym od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy o prawach konsumenta (t.j. ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Kupujący, w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, ponosi koszty jedynie związane ze zwrotem towaru. Zwrócony w ten sposób towar nie powinien nosić śladów użytkowania, powinien być nieuszkodzony i kompletny (włącznie z akcesoriami). Kupujący od momentu odstąpienia od umowy odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z jego użytkowania w sposób nieodpowiedni niż było to niezbędne do zapoznania się z charakterem i właściwościami danego towaru, w tym także jego przeznaczeniem. Dołączenie listu przewozowego do towaru nie jest obowiązkiem kupującego.

3. Na skutek odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, Sprzedający bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy, zwróci kupującemu koszty dostawy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 10 ustawy o prawach konsumenta (t.j. ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w wysokości odpowiadającej najtańszemu sposobowi doręczenia towaru oferowanego przez Sprzedawcę. Jednak Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu środków pieniężnych do czasu, zanim kupiony towar nie został zwrócony lub nie wykaże, że został on wysłany, w zależności od od tego, które zachowanie Kupującego miało wcześniej miejsce.

4. Zgodnie z art. 32 ust 1 ustawy o prawach konsumenta (t.j. ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), jeżeli Kupujący odstąpi od umowy, wszystkie środki pieniężne otrzymane od niego z tytułu zawartej umowy sprzedaży zostaną przez Sprzedającego mu zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 10 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą, środki pieniężne zostaną zwrócone w ten sam sposób. W przypadku, że platforma płatnicza uniemożliwi proces zwrotu pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, wtedy Sprzedający zwróci się do Kupującego z prośbą o podanie numeru konta bankowego celem zwrotu środków pieniężnych. W przypadku pozostałych form płatności, do zwrotu środków pieniężnych niezbędne jest posiadanie numeru konta bankowego. Nie można dokonać zwrotu środków pieniężnych na rachunki bankowe należące do instytucji finansowych (spłaty pożyczek, kredytów, kas oszczędnościowych itp). Zwrot może zostać zrealizowany wyłącznie na rachunek bankowy prowadzony w polskim banku.

IX. Odpowiedzialność za wady, rękojmia

1. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za brak wad towaru w momencie jego odbioru. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego w szczególności za to, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego:

 • towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku takich uzgodnień cechy, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i przeprowadzonej akcji promocyjnej;
 • towar nadaje się do celu określonego przez Sprzedającego lub do jakiego jest on zwykle używany,
 • towar odpowiada jakością lub wykonaniem umówionej próbce lub modelowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone zgodnie umówioną próbką lub wzorem,
 • jest towarem o odpowiedniej ilości, rozmiarze lub wadze, oraz
 • towar spełnia wymogi przewidziane przepisami powszechnie obowiązujacego prawa.

2. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z praw przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w terminie 24 miesięcy od daty jego odbioru. Powyższe nie dotyczy:

 • towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której ustalono niższą cenę,
 • zużycie towaru spowodowane jego normalną eksploatacją,
 • w przypadku używanego towaru, z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie posiadał towar w momencie jego odbioru przez Kupującego lub
 • jeżeli wynika to z właściwości danego towaru.

3. Jeżeli doszło do wadliwego wykonania umowy, Kupującemu przysługuje prawo do:

 • usunięcia wady poprzez dostarczenie nowego towaru wolnego od wad lub dostarczenie brakującego towaru, chyba że jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, a jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać wymiany tylko części; jeżeli nie jest to możliwe, Kupujący może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to nieproporcjonalne ze względu na charakter wady, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia wady; 
 • usunięcia wady poprzez naprawę towaru; 
 • złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny; lub 
 • prawo do odstąpienia od umowy chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad, albo wadę usunie. 

Kupujący poinformuje Sprzedającego o dokonanym wyborze przysługującego mu prawa podczas zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po jej zgłoszeniu. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli Sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub powiadomi Kupującego, że nie usunie wad, Kupujący może zamiast usunięcia wady, zażądać obniżenia ceny zakupu towaru lub też może od umowy odstąpić. Kupującemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo obniżenia ceny, nawet jeśli Sprzedający nie może dostarczyć nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także jeśli sprzedający nie zorganizuje naprawy w rozsądnym terminie lub zorganizowanie naprawy spowodowałaby znaczne trudności po stronie Kupującego – Konsumenta.

4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieznaczne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do obniżenia wartości ceny zakupu towaru. Do czasu skorzystania przez Kupującego z obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedający może dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wadę prawną. Inne wady Sprzedający może usunąć w sposób wybrany przez siebie poprzez naprawę towaru lub dostarczenie nowego towaru. Jeżeli Sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub odmówi usunięcia wad, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu albo może od umowy odstąpić. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody Sprzedającego. 

5. Kupujący ma prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części, nawet w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeżeli nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku Kupujący ma prawo od umowy odstąpić.

6. Jeżeli okres, przez jaki towar może być używany, jest wskazany na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa, Sprzedający udzieli Kupującemu gwarancji jakości w tym zakresie. Gwarantując jakość, Sprzedający zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku przez określony czas lub zachowa swoje zwykłe właściwości. Okres gwarancji trwa od momentu dostarczenia towaru Kupującemu; jeżeli towar w ramach zawartej umowy został wysłany, okres ten trwa od momentu doręczenia towaru do miejsca przeznaczenia. Kupującemu nie przysługuje rękojmia/gwarancja, jeżeli wada została spowodowana na skutek  zdarzenia zewnętrznego po przejściu ryzyka uszkodzenia towaru na Kupującego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wada została spowodowana przez Sprzedającego.

7. Roszczenia z tytułu wad zgłaszane są Sprzedającemu (zwane dalej również „reklamacjami”). Reklamacje można składać na podstawie zgłoszenia reklamacyjnego, które Kupujący wraz z reklamowanym towarem przesyła pod adres. 

 

X. Szczególne unormowania dotyczące reklamacji towaru przez kupującego, będącego jednocześnie konsumentem

1. Sprzedający lub upoważniony przez niego pracownik rozpatruje reklamację niezwłocznie, w szczególnych przypadkach nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Usunięcie wad następuje w rozsądnym terminie. 

2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Konsumentowi pisemnego zaświadczenia, kiedy Konsument skorzystał z przysługujących mu praw, jaka jest treść roszczeń reklamacyjnych oraz jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji Konsument się domaga; a następnie potwierdzenia terminu oraz daty rozpatrzenia reklamacji, w tym także potwierdzenia wykonania naprawy, względnie pisemne odmówienie przyjęcia reklamacji. Wszystkie informacje wysyłane są do Konsumenta drogą mailową (w załączeniu protokół przyjęcia reklamacji oraz protokół reklamacyjny).

3. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 1 pkt 21 oraz art. 39 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287 z późn zm.) Sprzedający informuje, że w ramach pozasądowego sposobu rozwiązania sporu Konsument może zwrócić się do organu kontrolnego, którym jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpatruje pozasądowe skargi konsumentów w trybie oraz na warunkach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

 

XI. Ochrona Danych Osobowych

Informacje na temat ochrony danych osobowych zostały zamieszczone pod adresem: https://www.sportega.pl/z/ochrona-danych-osobowych/p207.  

 

XII. Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie wzajemne spory pomiędzy Sprzedającym a Kupującym podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu przed sądami powszechnymi. 

2. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo do pozasądowego rozwiązania sporu wynikającego z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

3. Postępowanie w przedmiocie pozasądowego rozstrzygania sporu wszczynane jest wyłącznie na wniosek Konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Sprzedawcą. Wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie 1 roku liczonego od dnia, w którym Konsument po raz pierwszy skorzystał z przysługujących mu praw wobec Sprzedającego. 

4. Konsument ma prawo do załatwienia swojej sprawy online na drodze pozasądowego rozstrzygania sporu za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Przez okres trwania sporu w ramach pozasądowego sposobu nie trwają, ani też nie rozpoczynają swojego biegu terminy dot. przedawnienia oraz terminy prekluzyjne, chyba że jedna ze stron sporu wyraźnie odmówi dalszego uczestnictwa w nim. 

6. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów w zakresie ochrony Konsumenta zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie Konkurencji i Konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) wykonuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (https://www.uokik.gov.pl/). 

 

XIII. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe są ważne i wiążące zgodnie z ich treścią zamieszczoną na stronie internetowej sklepu w dniu, w którym Kupujący złożył zamówienie. Wraz z wysłanym potwierdzeniem zamówienia Kupującemu wysyłane są także obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Ogólnych Warunków Handlowych.